Showreglement Federatie Drentsche Veeteeltstudieclubs

 

Het reglement is zowel van toepassing op de dagshow of de avondshow en kan tussentijds van samenstelling veranderen, tot 30 dagen voor de datum van de show. Door deelname aan de show gaat de inzender akkoord met het showreglement hieronder weergeven Het reglement heeft als doel de show als een eerlijk speelveld te houden voor alle inzenders. Met daarbij in acht nemen het dierwelzijn van de deelnemende dieren.

 

Algemeen

1. Door deel te nemen aan de show stemt de deelnemer in met dit showreglement, en hieruit voortvloeiend controles indien van toepassing
2. De organisatie kan ten tijde van de show beslissen of er controles toegepast dienen te worden.
3. De inzender verleent volledige medewerking aan eventuele controles, het weigeren van een controle zal terstond leiden tot uitsluiting van de deelnemer met al zijn dieren.
4. Controles kunnen uitgevoerd worden door de organisatie of door een aangewezen persoon/personen, deze worden vooraf niet bekend gemaakt.
5. De organisatie kan onopvallende controles uitvoeren.
6. De deelnemer zal op de locatie en met name in de keuringsring de aanwijzingen van de organisatie (waaronder ringmeester en jury) opvolgen;
7. De uitslag van de jury is bindend en elke deelnemer zal deze uitslag accepteren en respecteren;
8. De veterinaire eisen, aan- en afvoertijden, transport van de dieren en andere specifieke zaken zullen per show worden gecommuniceerd.

Prepareren c.q. toiletteren van de dieren

1. Bij het prepareren van dieren voor de deelname aan de individuele keuring of aan de groepenpresentatie c.q. keuring gelden de in dit reglement vermelde richtlijnen, die zijn gebaseerd op de aanbevelingen van de European Holstein and Red Holstein Confederation (EHRC).
2. Om het dier zo natuurlijk mogelijk te presenteren zijn alle handelingen, zowel cosmetisch als technisch, aan het dier verboden, hiervan uitgezonderd:
a) het wassen en knippen/scheren van het dier;
b) het rechtmaken van de bovenbouw (toplijn) met haar wat reeds op natuurlijke wijze aan het dier vastzit en niet langer is dan 3 cm;
c) Het gebruik van een kunststaart;
d) het dier te behandelen met een niet irriterende stof om meer kleur dan wel “glans” te verkrijgen;
e) het behandelen van de spenen met collodium ter voorkoming van het lekken van de melk.

Gebruik diergeneesmiddelen

Het uitgangspunt voor het gebruik van diergeneesmiddelen is dat alleen de dienstdoende dierenarts ter plekke bepaalt of een dier behandeld moet worden en zo ja, met welk diergeneesmiddel. De organisatie stelt contactgegevens beschikbaar van de dienstdoende dierenarts/praktijk
1. Het gebruik- en / of in het bezit hebben van (dier-)geneesmiddelen is voor iedereen (m.u.v. de dienstdoende dierenarts) tijdens het gehele evenement c.q. show verboden met uitzondering van:
a) Oxytocine, indien noodzakelijk bij het melken.

Naleving / sancties

1. Overtredingen van het reglement zullen naast mondeling ook altijd schriftelijk worden gerapporteerd
2. Bij geconstateerde overtredingen kan het dier en/of de deelnemer per direct, door de organisatie, uit de competitie worden genomen. Dit kan ook na afloop van het evenement.
3. De eventuele gevolgen voor deelname van de betrokken deelnemer aan toekomstige shows zullen door organisatie worden bepaald.
4. Naast het prepareren van de dieren valt ook het gedrag van de deelnemers onder dit reglement. Bij intimidatie of belediging aan iemand van de organisatie, jury, de dienstdoende dierenarts en collega deelnemers kunnen sancties worden opgelegd.

Verdere bepalingen:

Het is niet toegestaan:
- om de uier op een kunstmatige manier in balans te brengen;
- om de uier bovenmatig te laten vullen; de inzender is hiervoor verantwoordelijk, het is toegestaan om uier/kwartieren deels leeg te laten lopen met een daarvoor geschikte speenstift.
- om de spenen met enige substantie te behandelen, zowel inwendig als uitwendig, zodat de natuurlijke stand wordt gewijzigd.
- om een niet-lichaamseigen stof onder de huid aan te brengen met de bedoeling de natuurlijke contouren van het lichaam of het haar te wijzigen;
- om het neusschot van het (vrouwelijke) dier te doorboren met neusringen, touw, ty-rips, draden of andere materialen (dit is ook wettelijk verboden);
- de ophangband meer zichtbaar te maken met een (fijn) touw, ijs of enig ander hulpmiddel;
- apparatuur te gebruiken die de bloeddoorstroming van de uier bevordert;
- om stoffen (oraal, rectaal of vaginaal) toe te dienen teneinde de natuurlijke contouren van het dier te veranderen.

Voorbeelden van mogelijke controles zijn:

- het scannen van de uier;
- het nemen van bloedmonsters, mestmonsters, urinemonsters dan wel melkmonsters;
- fysieke controle op o.m. wijziging natuurlijke stand van de spenen en de toplijn;
- controles op het in het bezit hebben van diergeneesmiddelen. overtreding van het showreglement;
- De organisatie is niet verplicht om uitslagen van controles te communiceren met inzenders, bij overtreding wordt de betreffende inzender schriftelijk (aangetekend) geïnformeerd.
- De organisatie zal een constatering van een controle en een daaruit voortvloeiende sanctie op geen enkele manier naar buiten brengen, de organisatie respecteert daarmee het reglement en de inzender.
- De organisatie staat open voor zowel een mondelinge of schriftelijke uiteenzetting van de inzender met zijn of haar verweer tegen het besluit.
Het showreglement is opgesteld door de organisatie van de Federatie Drentse Studieclubs. Waar een geconstateerde overtreding niet is terug te leiden naar het reglement is de organisatie gemachtigd om hiertoe een besluit te nemen De leden van de organisatie zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit controles/sanctie etc. afgeleidt uit het reglement.

 

Datum laatste herziening reglement: 18-01-2018